11/12/13 Augustus 2023 | Kortrijk - BE 11/12/13 Aug

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna ‘voorwaarden’) worden gehanteerd door het festival “ALCATRAZ” te Kortrijk, België (hierna ‘event’ genoemd). Zij is de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Apache VZW, met maatschappelijke zetel te Wijkhuizestraat 8, 9770 Kruisem, BTW: BE 0649 510 218 (hierna ‘de organisatie’, genoemd) en particulieren, niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij. Op deze laatste rechtsverhouding zijn andere algemene voorwaarden van toepassing en waarvoor afzonderlijke contracten worden gesloten.
 3. De wederpartij in deze voorwaarden is de particulier – een bezoeker van het event dan wel bezoeker van de website of de webshop van ALACTRAZ – en wordt hier benoemd als bezoeker.

  Artikel 2 : Algemene voorwaarden

 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, bestelling en levering van toegangsbewijzen voor de events waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de organisatie en de bezoeker.
 5. Ingevolge de koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de website van de organisatie, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.
 6. Enkel deze voorwaarden zijn geldig en de organisatie verwerpt alle met deze voorwaarden strijdige bedingen uitgaande van de bezoeker of derden. Eventuele (algemene) voorwaarden van de bezoeker of derden met betrekking tot het event hebben derhalve geen toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en deze die zijn vermeld op tickets, hebben deze voorwaarden vermeld op de website, voorrang.
 7. De organisatie houdt het recht voor de voorwaarden te wijzigen op elk nuttig moment. Elke wijziging is consulteerbaar en zal bekend gemaakt worden op de website. Elk nieuw bezoek aan het event, aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde en de meest recente voorwaarden.

  Artikel 3 : Toegangsbewijs

 8. Toegang tot het event wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 9. Toegang tot het event verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het event. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt er geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat de organisatie verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.
 10. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
 11. Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze voorwaarden is de organisatie gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs aan de organisatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie.
 12. Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het event en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van het event en de organisatie.
 13. Indien bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande artikelen nopens de toegangsbewijzen niet nakomt, is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare schadevergoeding van € 1.500,- per overtreding aan de organisatie verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van de organisatie om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
 14. Bij een aankoop door de bezoeker van een (elektronisch) toegangsbewijs (e-ticket) voor het event middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld voor een derde partij in opdracht van de organisatie. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

  Artikel 4 : Informatie

 15. Ofschoon de organisatie grote zorg en aandacht besteedt aan correcte informatieverstrekking in het kader van het event, zoals op de website, op de sociale media, op de websites van partners (bv. ticketverkopers), kan er geen garantie worden gegeven nopens de aard en de inhoud van de informatie. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie die verstrekt wordt in het kader van het event.
 16. Het event, de tickets en andere producten of diensten van het event (met inbegrip van de website) kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. De organisatie verifieert de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kan dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat de organisatie akkoord gaan met zulke inhoud.

  Artikel 5 : Intellectuele eigendom

 17. Het event, de website en andere producten en diensten in het kader van het event kunnen teksten, foto’s, video’s, werken van letterkunde en kunst, handelsnamen, domeinnamen, merken en ander materiaal bevatten dat is beschermd door het (intellectuele) (eigendoms)recht. De bezoeker erkent deze rechten uitdrukkelijk en verbindt zich het betreffend materiaal enkel te gebruiken mits voorgaande schriftelijke toestemming en daarvan geen gebruik te maken op enige wijze die een inbreuk uitmaakt op voormelde (intellectuele) (eigendoms)rechten. Indien de bezoeker zelf zulk materiaal op het event, via de website of via andere producten of diensten verstuurt, publiceert, meedeelt of gebruikt, waarborgt de bezoeker dat hij rechthebbende is, dan wel toestemming heeft bekomen van de (intellectueel) rechthebbende(n) om zulk materiaal te gebruiken.

  Artikel 6 : Aankoop tickets

 18. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze voorwaarden. Het event is enkel toegankelijk voor personen die in het bezit zijn van een officieel ticket van het event.
 19. Een ticket voor het event kan enkel gekocht worden via onze exclusieve ticketpartner (Eventix). Voor de aankoop van een ticket voor het event geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. Er kan niet afgezien worden van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting of afgelasting. Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.
 20. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties.
 21. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.

  Artikel 7 : Toegangsvoorwaarden

 22. Door de toegang tot het event door de bezoeker, verklaren niet alleen de houder van het ticket maar ook de koper en overdrager van het ticket zich akkoord met deze voorwaarden. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op en in het kader van het event.
 23. Een geldig ticket verleent slechts éénmaal toegang tot het event. De organisatie kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.
 24. Iedere bezoeker is verplicht te allen tijde de wettelijke en reglementaire bepalingen - waaronder deze van openbare orde en goede zeden - op en rond het terrein van het event te respecteren en is verplicht om alle aanwezige reglementen, voorschriften, instructies en richtlijnen van de organisatie, politie, veiligheidsdiensten en andere bevoegde personen na te leven.
 25. Aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht onverlet om toegang tot en/of verdere aanwezigheid op het event te weigeren en/of om de bezoeker van het Event te verwijderen, om welke reden ook, zoals bv. schending van de wettelijke en reglementaire bepalingen.
 26. Elke bezoeker en diens bezittingen (bv. rugzak, handtas) kunnen door politie- en veiligheidsdiensten gecontroleerd worden, zowel bij de ingang en uitgang als op en rond het terrein van het event. Bij gebrek aan medewerking kan toegang tot en/of verdere aanwezigheid op het event ontzegd worden. Drank, voedsel en elk voorwerp dat de organisatie als gevaarlijk beschouwt, kan worden geweigerd of afgenomen op het terrein. Zijn in elk geval verboden: eigen drank en voedsel in glas en blik, camelbags, wapens en scherpe voorwerpen, drugs en verdovende middelen, drones, vuurwerk, dieren, (semi-) professionele foto-, beeld- en geluidopname-apparatuur (behoudens i.g.v. officiële accreditatie van de organisatie). Het is verboden in de buurt, aan de ingang of op het terrein van het Event pamfletten, posters, flyers, gifts, merchandising en/of andere commerciële en promotionele materialen uit te delen, te verkopen of anderszins te verspreiden (behoudens i.g.v. officiële accreditatie van de organisatie).

  Artikel 8 : Audio, video en foto opnamen

 27. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het event en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet.
 28. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het event verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin van het woord zonder dat de organisatie enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
 29. Indien en voor zover nadere formaliteiten nodig zijn om een afstand van auteurs-, naburige-, portret-, privacy-, persoon- of andere intellectuele eigendomsrechten op die opnamen aan de organisatie en/of diens partners te bewerkstelligen, zal de koper, overdrager, bezoeker en/of de houder van het ticket om niet (gratis) de nodige inspanningen leveren om deze overdracht te bewerkstelligen.

  Artikel 9 : De aansprakelijkheid

 30. De toegang tot, het verblijf en het verlaten van het event gebeurt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of ongeval, van welke aard ook, tenzij deze schade, verlies, diefstal of ongeval gevolg is van bedrog of opzettelijke grove fout van de organisatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden geldt bijgevolg ook voor schade, verlies, diefstal of ongeval, welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een handelen en/of een nalaten van zowel de organisatie, artiesten, werknemers, vrijwilligers en aangestelden van de organisatie, als van derden zoals andere bezoekers van het event.
 31. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie neemt of die aan de organisatie opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht in de meest ruime zin. De organisatie kan derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. toegangsvoorwaarde, openbare orde, goede zeden…).
 32. Indien de organisatie, niettegenstaande onderhavige voorwaarden, beslist om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht wordt tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendkosten.
 33. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met voedsel, drank, materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien Indien en voor zover de organisatie op welke grond ook toch aansprakelijk zou gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het event, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade en/of tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie uitgekeerd zal worden voor het betreffend schadegeval.
 34. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het event gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste als bezoeker veroorzaakt op en in het kader van het event en zullen de organisator en diens partners en aangestelden vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken (van andere bezoekers en andere derden) ingevolge inbreuken begaan door de houder van een ticket als bezoeker op de voorwaarden en op alle dwingende en wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op en in het kader van het event.
 35. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven aan de zetel van de organisatie.

  Artikel 10 : Personengegevens

 36. Persoonsgegevens worden ten allen tijde verwerkt conform de geldende privacywetgeving, conform de principes van proportionaliteit en op grond van het gerechtvaardigde belang dat de organisatie heeft.
 37. De organisatie respecteert de privacy van alle bezoekers van het event en de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan de organisatie verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.
 38. De organisator gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van haar websites om het kopen en navigeren van en via de Website, gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.
 39. Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via de website van de organisatie of via een van de online diensten uitgevoerd voor de organisatie, geeft de bezoeker van de website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal de organisatie deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. De organisatie zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
 40. De organisatie gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van de website of sociale media als volgt: om het koop- en navigatieproces zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt de organisatie door deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens wordt voor de bezoeker een account aangemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij herkent de website de bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’. Tevens worden de gegevens gebruikt om: a) de bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld; b) materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht; c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of een contest; d) om de informatie op de Website voor de bezoeker aan te passen; e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen; f) voor fraude en inbreuk preventie ; voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.
 41. Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan hem of haar andere producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte producten. Gegevens over het gebruik van de website worden gebruikt onder andere voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de website.
 42. De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming aan de organisatie of aan haar gelieerde derden om hem of haar informatie toe te zenden per e-mail.
 43. De organisatie neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. De organisatie voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Belgische wetgeving. De organisatie neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.
 44. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de bezoeker ondanks de maatregelen die zijn genomen om deze gegevens te bewaren. De organisatie kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht de organisatie op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.
 45. De organisatie is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze voorwaarden.

  Artikel 11 Algemene bepalingen

 46. Indien een bepaling in deze voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.
 47. Indien één of meerdere clausules van deze voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze voorwaarden.
 48. De voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtscolleges van de maatschappelijke zetel van de organisatie bevoegd, te weten de rechtbanken te Oost- Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.